Фирма "Арконт-А" OOД  гр. Пловдив е създадена на 11.08.1994 г. с решение на  Пловдивски окръжен съд № 7517 по фирмено дело № 5015/1994 г.  правоприемник на "Арконт" СД регистрирана на 05.03.1990г. с реш.№756 по ф.дело № 695 на ПОС
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Дондуков" № 1

Организационна структура: Фирмата е частно дружество с ограничена отговорност с едностепенна форма на управление. На управителите са делегирани права за оперативно ръководство.

Работи се както в екип така и индивидуално в зависимост  от обема и отговорността на проектите.

Дейности:

-   Предпроектно проучване

-   Градоустройствено разработване на терени

-   Проектиране на:
-  
обществени сгради;
административни сгради; жилищни сгради

-   Консултантска дейност

-   Авторски надзор

-   Стойностни анализи

-   Управление на строителния процес

-   Реализация на недвижимите имоти

-   Инвестиционна консултация

-   Управление на и търгуване с имоти

     

 
 
 
Собствениk и управител:
арх. Стефан С. Стефанов


Собствениk  и управител:

арх. Илко Николов